WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

WEEE is de richtlijn van de Europese commissie (2002/96/EG) die doelen defineert voor het inzamelen, recyclen en terughalen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in wetgeving middels het Besluit en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEEA/REEA).  Deze wetgeving dekt ook de richtlijn van de Europese commissie Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (2002/95/EG) voor beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Onder de Europese richtlijn en de Nederlandse wetgeving valt de volgende apparatuur:

 • Grote huishoudelijke apparaten
 • Kleine huishoudelijke apparaten
 • IT- en telecommunicatieapparatuur
 • Consumentenapparatuur
 • Verlichtingsapparatuur
 • Elektrisch en elektronisch gereedschap
 • Speelgoed, apparatuur voor sport en onspanning
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en controle-instrumenten
 • Automaten

 

Voor alle apparatuur die onder een van bovenstaande categorien valt, defineert de wetgeving dat het verboden is deze te verhandelen als deze lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of polybroomdifenylenethers.  Voor koel- en vriesapparatuur geld bovendien ook een verbod op op het gebruik van Chloorfluorkoolstoffen (CFK en HCFK). Een en ander geldt voor het huishoudelijk gebruik of gebruik in gloeilampen. De regeling geldt niet voor gebruik van producten als deze niet binnen de Europese markt worden gebruikt.

De regeling (REEA) voorziet in de volgende hoofddelen (voor details zie onderstaande links naar wetgeving):

 • Inname
  Een distributeur is verplicht om bij elke ter beschikking stelling van een nieuw product een soortgelijk product in te nemen, tenzij dat doro vervuiling een riscio voor gezondheid of veiligheid veroorzaakt. Een producent moet zorgen voor het inzamelen van afgedankte - niet huishoudelijke - apparatuur.
 • Verwerking
  Een producent moet er voor zorgen dat afgedankte apparatuur door hem geproduceerd wordt opgehaald vanaf de distributeur of gemeentelijke inzamelpunten. Eea moet gebeuren volgens best beschikbare technieken. Voor
 • Nuttige toepassing
  Een producent moet bij de verwerking voldoen aan voorgedefinieerde percentages voor het hernieuwd toepasen en recyclen.
 • Financiering
  De betaling van de verwerking is voor rekening van de producent. Daarbij moet de producent bij het op de markt brengen van een product kunnen garanderen dat hij dit daadwerlijke kan en zal financieren.
 • Informatieverplichting
  Elk apparaat of product dat onder de regeling valt moet herkendbaar zijn middels het WEEE symbool en een aanduiding van de producent. 
  Het is verder verboden om producten te verhandelen als ingebouwde batterijen of accus niet makkelijk verwijderd kunnen worden. Een handleiding moet altijd vermelden op welke manier de batterijen of accu's verwijderd kunnen worden. Dit laatste geld niet als de stroomvoorziening continu moet zijn voor veiligheid, medische redenen of data-integriteit.
 • Verslaglegging
  Bij het verhandelen van producten die vallen onder de regeling moet de producent een formulier indienen bij de overheid. Elke half jaar moet een verslag ingediend worden met de gegevens over aantallen.

 

Requirements voor PLM

De Nederlandse regeling en besluit leiden tot de volgende requirments voor PLM:

 • Commerciele producten die onder een van de categorien apparatuur vallen
  • moeten als dusdanig gekenmerkt zijn in het PLM systeem;
  • die batterijen of accu's bevatten moeten voorzien zijn van een handleiding en deze handleiding moet instructie voor verwijdering bevatten;
  • moeten voorzien zijn van het WEEE symbool;
  • moet verwijzen naar een formulier met mededeling van het van toepassing zijn van de regeling aan de overheid.
 • Voor deelproducten die worden verwerkt in commerciele producten die onder een van de categorien apparatuur vallen
  • moet een kenmerk aanwezig in of deze gevaarlijke stoffen bevat;
  • moet een verklaring van de distributeur of producent aanwezig zijn voor het (niet) bevatten van gevaarlijke stoffen.
 • Een rapport moet kunnen worden gegeneerd met overzicht van kenmerken voor alle onderdelen van een product.

 

Links

#Hits:
93778